Následné informace se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků a/nebo zákazníků těchto internetových stránek (dále jednotlivě jen „Dotčená osoba“), které vykonává „Provozovateľ“ (Magnetkovo s.r.o.). Spracování a ochrana těchto osobních údajů se spravuje ustanoveními zákona č. 18/2018 Z. z., o ochraně osobních údajů v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), ve spojení s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, všeobecného nařízení o ochraně údajů (dále jen „Nařízení“).

Zpracovaní osobních údajů při přihlášení k newsletteru

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem odesílání informací o jeho produktech a službách (newsletter), jsou: emailová adresa, jméno a příjmení Dotčené osoby.
Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotčené osoby ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoliv odvolán kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na emailovou adresu Provozovatele.
Osobní údaje budou zpracované po dobu trvání zájmu Dotčené osoby o zasílaní newsletteru Provozovatele.
Zpracováním osobních údajů Dotčené osoby může být pověřený Zprostředkovatel, který pro Provozovatele zajišťuje nebo může zajišťovat správu newsletterových kampaní.
Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přitom Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjímkou Zprostředkovatele.
Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup k svým osobním údajům, jejich opravu anebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, jak Provozovatel a/nebo Zprostředkovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.

Zpracování osobních údajů zadáním otázky přes kontaktní formulář

Osobní údaje Dotčené osoby, které Provozovatel zpracuje za účelem opětovného kontaktování Dotčené osoby jsou: jméno a příjmení, email.
Právním základem zpracování těchto údajů je souhlas Dotčené osoby ve smyslu § 13 ods. 1 písm. a) Zákona ve spojení s ust. čl. 6 ods. 1 písm. a) Nařízení, který může být kdykoliv odvolán na základě žádosti adresované Provozovateli.
Osobní údaje budou zpracovány po dobu trvání zájmu Dotčené osoby za účelem opětovného kontaktování a komunikace Provozovatele s Dotčenou osobou.
Při zpracování osobních údajů Dotčené osoby nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování, přitom Provozovatel nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám.
Dotčená osoba má především právo požadovat od Provozovatele přístup k svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování, právo namítat proti zpracování, právo na přenosnost údajů k jinému provozovateli, pokud byly osobní údaje zpracovány automatizovaným způsobem na žádost Dotčené osoby, stejně jako právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů, jak Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v rozporu s Nařízením a/nebo Zákonem.